Edukacija.1–4 kl. Kelionė per metų laikus

Integruotos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos

MO muziejus | Edukacija

Kultūros paso programa

Integruotos pamokos metu dirbdami  grupėse, pasitelkdami į pagalbą MO muziejaus kolekcijos meno kūrinius, kuriuose vaizduojami skirtingi metų laikai, mokysimės apibūdinti metų laikus, juos pažinti, pastebėti jų skirtumus bei panašumus. Mokiniai įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus. Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus.

Užsiėmime taikomi metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.

Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kai vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

MO muziejus | Edukacija

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Goda Zovaitė, Miglė KuolaitėJurgelionienė, Sandra Zubielaitė