Edukacija – MO
EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

REGISTRACIJA

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

KAIP ATRODO JAUSMAS? PAGRINDINIŲ EMOCIJŲ PAŽINIMAS PASITELKUS PAVEIKSLUS

Skirta: Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1–4 klasės mokiniams
Trukmė: 60 min.
Užsiėmimą veda: Paramos vaikams centro psichologai

Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs.

UŽSIĖMIMAS PAGAL VIZUALINIO MĄSTYMO METODĄ

REGISTRACIJA

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

KAS VYKSTA ŠIAME PAVEIKSLE?

Skirta: 5–9 klasėms
Trukmė: 120 min.
Grupės dydis: iki 15 žmonių.

Smalsiai tyrinėti dailės kūrinius ir apie juos kalbėti gali visi! Valandos trukmės veiklose dėmesys skiriamas keliems specialiai atrinktiems parodos darbams, kuriuos vienija tema – žmogaus vaizdavimas. Žinoma, susipažinsite ir su darbų autoriais bei kontekstu, tačiau diskusijų centre visada liks meno kūrinys. Jį tyrinėsite naudodamiesi universalia klausimų sistema. Vizualinio mąstymo metodas parodos žiūrovui sudaro sąlygas ugdyti asmenišką ryšį su menu bei pasitikėjimą gebėjimu prasmingai suvokti meno kūrinius. Moko stebėjimo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, įžvalgų formulavimo, taip pat įsiklausymo į įvairius požiūrius, diskutavimo ir savo nuomonės pagrindimo. Užsiėmimo metu išmoktus vizualinio mąstymo metodo įgūdžius sėkmingai galima perkelti ir naudoti kitose srityse.

Šio užsiėmimo programos gali būti sudaromos atsižvelgiant į individualią grupę, jos apsilankymų muziejuje per metus skaičių. Bendros programos rengiamos kas pusę metų vystant tą pačią temą (pvz., žmogus) arba pasirenkant naują (pvz., vietos).

Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų kalba.

INTEGRUOTOS PAMOKOS

REGISTRACIJA

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

METŲ LAIKAI LIETUVOS DAILININKŲ DARBUOSE

Integruojamos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos
Skirta: 1–2 klasėms ir 3–4 klasėms
Trukmė: 60 min.
Grupės dydis: iki 24

Dirbdami  grupėse, naudodami turimas priemones ir pateiktus  informacinius šaltinius bei pritaikydami savo patirtį mokiniai apibūdins įvairius metų laikus vaizduojančius dailės kūrinius. Įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus.  Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime naudojami metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.  Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kuomet vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

SPALVA DAILĖJE IR LITERATŪROJE

Integruojamos literatūros ir dailės temos
Skirta: 5–6 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės ir interpretacijos, kalbos dalių (daiktavardžio, būdvardžio, veiksmažodžio, prieveiksmio), meninių raiškos priemonių (palyginimų, metaforų ir kt.). Mokiniai gilinsis, kokios kalbos dalys tekste padeda sukurti spalvą. Sužinos terminą monochrominis. Žiūrėdami į paveikslą aptars, kiek atspalvių gali turėti viena spalva. Susipažins ir su terminu polichromija, panaudos savo žinias praktiškai kurdami spalvų apibūdinimus. Nagrinėdami žodžius, kuriais „spalvinama“ eilėraštyje, sužinos, kad spalvos įspūdį tekste galima sukelti ir tiesiogiai nevartojant spalvą reiškiančių žodžių. Remdamiesi eilėraščio pavyzdžiu, apibūdins vieną spalvą, jos neįvardindami, bet nusakydami, kokia ji gali būti, kokius jausmus kelia, kokius pojūčius sužadina. Tyrinės ir dailininkų pasirenkamas spalvų naudojimo strategijas. Kartais iš pažiūros linksmos ir tarsi iš popkultūros atklydusios spalvos paveiksle iš tiesų pristato aktualias ir nepatogias temas. Pamokos pabaigoje kiekvienas susiskaičiuos, kiek teptukų gavo atlikęs praktines užduotis – kurdamas palyginimus ir nusakydamas pasirinkto paveikslo spalvas. Mokiniai pasidalins įspūdžiais, kas buvo įdomu, kas lengva, sunku, kam reikėjo daugiau, mažiau laiko.

KAIP KURIAMAS CHARAKTERIS TEKSTE IR PAVEIKSLE

Integruojamos literatūros ir dailės temos
Skirta: 7–8 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės, interpretacijos, kūrybinio rašymo, vizualinio mąstymo. Veikėjo charakteristika literatūros kūrinyje, kaip ir paveiksle, dažnai pavadinama portretu. Pamokoje mokiniai tyrinės, kuo skiriasi charakteris literatūroje ir dailėje. Gilinsis į kelias programinių literatūros kūrinių ištraukas, kurių centre – vienaip ar kitaip apibūdintas veikėjas (-ai). Nagrinės skirtingus charakterių kūrimo būdus. Praktinėje dalyje žais žaidimą, kuriame bandys rasti paveikslą, artimiausią aprašytam charakteriui. Radę turės trumpai argumentuoti, kaip atpažino, pavartodami bent vieną dailės srities sąvoką (pavyzdžiui, palinkusi figūra išdavė, kad personažas yra pavargęs). Taip pat kūrybinio rašymo procese patys kurs literatūrinį charakterį. Pamokos pabaigoje mokiniai susiskaičiuos, kiek teptukų surinko už atliktas užduotis, ir įsirašys „pažymį“. Mokytojas savo nuožiūra sprendžia, ką su tais taškais daryti (konvertuoti į kaupiamąjį balą, paversti pliusu, pažymiu ar kt.).

POEZIJA IR DAILĖ: IEŠKOME LYRINIO SUBJEKTO

Integruojamos literatūros ir dailės temos
Skirta: 9–12 klasėms
Trukmė: 60–90 min.

Eilėraštis ir paveikslas yra skirtingų rūšių meno kūriniai, besiskiriantys pirmiausia raiškos priemonėmis – eilėraštis yra verbalinis (žodžio) menas, paveikslas – vizualinis (vaizdo) menas. Vis dėlto savomis priemonėmis vaizdą kuria ir eilėraštis, o paveikslo esmę galima nusakyti žodžiais. Analizuojant abiejų meno rūšių kūrinius, įvardijamos meninės raiškos priemonės ir vartojami specifiniai terminai: subjektas, metafora, spalva, forma, kompozicija, kontrastas, erdvė, laikas ir kt. Ar vertinamos muziejuje atliktos užduotys, sprendžia mokytojas. Jis gali susirinkti pratybų lapus ir eilėraščio analizės pastraipą įvertinti kaupiamuoju balu.

MENO KŪRINYS KAIP ISTORIJOS ŠALTINIS

Integruojamos istorijos ir dailės temos
Skirta: 5–6 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Mokiniai supažindinami su meno ir istorijos ryšiais. Kalbama, kad menininkų kūriniai būna apie istoriją, įkvėpti istorijos arba juose matyti laikotarpio, kuriuo buvo sukurti, atspindžių, detalių. Tiek istoriniai įvykiai, tiek kasdienybės fragmentai istorijos tyrinėtojui gali suteikti svarbios ir įdomios medžiagos, tapti svarbiais praėjusio laiko liudininkais. Pateikiama pavyzdžių. Pamokoje dominuoja aktyvi veikla ieškant paveikslų pagal duotas užduotis, o juos radus atsakoma į samprotavimu paremtus klausimus. Mokiniai suskirstomi į grupeles ir gauna savarankiškas užduotis. Jos padeda ne tik susipažinti su MO paroda, bet ir pamatyti, kokius istorinius siužetus, kuriuos mokiniai jau mokėsi ar dar mokysis ateityje, galima rasti parodoje. Refleksijai ir apibendrinimui mokiniai susėda ratu, užduodami klausimai, į kuriuos jie savanoriškai gali atsakyti: ką šiandien naujo išmokau ar sužinojau; kokių klausimų iškilo žiūrint į parodos paveikslus ir atliekant užduotis; kaip mano, kodėl menininkai savo kūriniuose naudojasi istorija?

ISTORINIO LAIKOTARPIO PAŽINIMAS REMIANTIS VINCO KISARAUSKO PAVEIKSLAIS

Integruojamos istorijos ir dailės temos
Skirta: 9–12 klasėms
Trukmė: 60–90 min.

Vėlyvojo sovietmečio pažinimas aptariant V. Kisarausko paveikslus Išsigandęs miestas(1975) ir Krintantis sulaužytas žmogus(1965). Mokiniai susipažįsta su istoriniu kontekstu (Lietuvos okupacija ir sovietizacija, atšilimoir sąstingio periodais), pristatoma meno ir menininkų situacija vėlyvuoju sovietmečiu.Supažindinama su sąvokomis: Dailininkų sąjunga, soc(realizmas), formalizmas, nonkonformizmas, tylusis modernizmas. Aptariamivaldžios reikalavimai menininkams (nuo siužetų iki raiškos priemonių). Pasitelkus dailininko V. Kisarausko biografiją ir autentiškus cituojamus dokumentus, kalbama apie tokių kūrinių galimybę sovietmečiu pakliūti į viešą parodą. Praktinėje dalyje mokiniai kviečiami dalyvauti imituotame posėdyje. Jame remdamiesi tuo, ką sužinojo, argumentuotai „sprendžia“, ar paklius paveikslas į parodą, ar ne. Apibendrinant pamokos pabaigoje klausiama: Kodėl mums svarbus, aktualus šis kūrinys? Aptariamos menininko kūrybos ir pasirinkimo laisvės galimybės vėlyvuoju sovietmečiu. Svarstoma, kodėl diktatūros sąlygomis valdžia siekia kontroliuoti menininkus?

MOKYTOJO PASAS

Kiekviena užsiregistravusi mokykla gaus 2 MOkytojo pasus, kurį naudoti galės visa mokyklos bendruomenė. Apie pagamintą ir atsiimti paruoštą MOkytojo pasą jus informuosime el. paštu. MOkytojo pasą atsiimti galėsite muziejaus kasoje.

Vaikų grupę lydintiems ir MOkytojo pasą turintiems asmenims muziejaus parodos lankymo bilietas yra nemokamas. 

REGISTRUOKITĖS

SVARBI INFORMACIJA

Mokinių edukacijos dienos: pirmadieniai, trečiadieniai, ketvirtadieniai.

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Edukacijos koordinatorės kontaktai: el. paštas rima@mo.lt., telefonas 8 692 83600

 

 

Sutinku