Edukacija - MO
VAIKŲ EDUKACIJA

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

REGISTRACIJA

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

KAIP ATRODO JAUSMAS? PAGRINDINIŲ EMOCIJŲ PAŽINIMAS PASITELKUS PAVEIKSLUS

Skirta: Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1–4 klasės mokiniams
Trukmė: 60 min
Užsiėmimą veda: Paramos vaikams centro psichologai

Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs.

UŽSIĖMIMAS PAGAL VIZUALINIO MĄSTYMO METODĄ

REGISTRACIJA

KAS VYKSTA ŠIAME PAVEIKSLE?

Skirta: 1–4, 5–9, 10–12 klasėms
Taip pat gali būti skirta suaugusiems.
Trukmė: 90-120 min
Grupės dydis: 15-20 žmonių

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, sako Philip’as Yenawine’as, vizualiojo mąstymo strategijos pradininkas. Būtent taip mes pradedame kiekvieną sesiją. Kviečiame moksleivius pažvelgti į meno kūrinį be išankstinių įsitikinimų ar nusistatymų, nes manome, kad tai – geriausias būdas susipažinti su kūriniu ir sužadinti smalsumą. Vėlesnėse sesijose bandome vienas kitam apibūdinti, ką matome, naudodami paruoštus raktažodžius, o kartais – įkvėpti tik mokinių komentarų. Dažnai tai, kas prasideda žodžių žaismu, vėliau virsta gyva diskusija, nes skirtingi žmonės dalykus mato skirtingai.
Pradžioje ieškome bendros kalbos fokusuodamiesi ties forma, kompozicija, spalva, medžiagomis, o galiausiai – ties prasme. Kartais priimti skirtingus požiūrius gali būti nemenkas iššūkis, todėl mūsų edukatoriai yra apmokyti ir padeda pasakoti bei plėtoti istoriją. Jų užduotis – padėti mokiniams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią paveikslus.
Šio užsiėmimo tikslas yra sukurti platformą unikalioms asmeninėms istorijoms. Savitas grupės indėlis kaskart skatina mūsų edukatorius pažvelgti į meno istorijos interpretacijas iš naujos perspektyvos. Toks kultūrinių apmąstymų procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime.
Tikime, kad galerijoje praleistas laikas įkvėps moksleivius kalbėti apie kultūrą atvirai ir padės geriau suprasti kultūrinius skirtumus.

Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų kalba.

INTEGRUOTOS PAMOKOS

REGISTRACIJA

METŲ LAIKAI LIETUVOS DAILININKŲ DARBUOSE
Integruojamos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos

Skirta: 1–2 klasėms ir 3–4 klasėms
Trukmė: 60 min.
Grupės dydis: iki 24

Dirbdami  grupėse, naudodami turimas priemones ir pateiktus  informacinius šaltinius bei pritaikydami savo patirtį mokiniai apibūdins įvairius metų laikus vaizduojančius dailės kūrinius. Įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus.  Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime naudojami metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.  Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kuomet vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

SPALVA DAILĖJE IR LITERATŪROJE
Integruojamos literatūros ir dailės temos

Skirta: 5–6 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės ir interpretacijos, kalbos dalių (daiktavardžio, būdvardžio, veiksmažodžio, prieveiksmio), meninių raiškos priemonių (palyginimų, metaforų ir kt.). Mokiniai gilinsis, kokios kalbos dalys tekste padeda sukurti spalvą. Sužinos terminą monochrominis. Žiūrėdami į paveikslą aptars, kiek atspalvių gali turėti viena spalva. Susipažins ir su terminu polichromija, panaudos savo žinias praktiškai kurdami spalvų apibūdinimus. Nagrinėdami žodžius, kuriais „spalvinama“ eilėraštyje, sužinos, kad spalvos įspūdį tekste galima sukelti ir tiesiogiai nevartojant spalvą reiškiančių žodžių. Remdamiesi eilėraščio pavyzdžiu, apibūdins vieną spalvą, jos neįvardindami, bet nusakydami, kokia ji gali būti, kokius jausmus kelia, kokius pojūčius sužadina. Tyrinės ir dailininkų pasirenkamas spalvų naudojimo strategijas. Kartais iš pažiūros linksmos ir tarsi iš popkultūros atklydusios spalvos paveiksle iš tiesų pristato aktualias ir nepatogias temas. Pamokos pabaigoje kiekvienas susiskaičiuos, kiek teptukų gavo atlikęs praktines užduotis – kurdamas palyginimus ir nusakydamas pasirinkto paveikslo spalvas. Mokiniai pasidalins įspūdžiais, kas buvo įdomu, kas lengva, sunku, kam reikėjo daugiau, mažiau laiko.

KAIP KURIAMAS CHARAKTERIS TEKSTE IR PAVEIKSLE
Integruojamos literatūros ir dailės temos

Skirta: 7–8 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės, interpretacijos, kūrybinio rašymo, vizualinio mąstymo. Veikėjo charakteristika literatūros kūrinyje, kaip ir paveiksle, dažnai pavadinama portretu. Pamokoje mokiniai tyrinės, kuo skiriasi charakteris literatūroje ir dailėje. Gilinsis į kelias programinių literatūros kūrinių ištraukas, kurių centre – vienaip ar kitaip apibūdintas veikėjas (-ai). Nagrinės skirtingus charakterių kūrimo būdus. Praktinėje dalyje žais žaidimą, kuriame bandys rasti paveikslą, artimiausią aprašytam charakteriui. Radę turės trumpai argumentuoti, kaip atpažino, pavartodami bent vieną dailės srities sąvoką (pavyzdžiui, palinkusi figūra išdavė, kad personažas yra pavargęs). Taip pat kūrybinio rašymo procese patys kurs literatūrinį charakterį. Pamokos pabaigoje mokiniai susiskaičiuos, kiek teptukų surinko už atliktas užduotis, ir įsirašys „pažymį“. Mokytojas savo nuožiūra sprendžia, ką su tais taškais daryti (konvertuoti į kaupiamąjį balą, paversti pliusu, pažymiu ar kt.).

POEZIJA IR DAILĖ: IEŠKOME LYRINIO SUBJEKTO
Integruojamos literatūros ir dailės temos

Skirta: 9–12 klasėms
Trukmė: 60–90 min.

Eilėraštis ir paveikslas yra skirtingų rūšių meno kūriniai, besiskiriantys pirmiausia raiškos priemonėmis – eilėraštis yra verbalinis (žodžio) menas, paveikslas – vizualinis (vaizdo) menas. Vis dėlto savomis priemonėmis vaizdą kuria ir eilėraštis, o paveikslo esmę galima nusakyti žodžiais. Analizuojant abiejų meno rūšių kūrinius, įvardijamos meninės raiškos priemonės ir vartojami specifiniai terminai: subjektas, metafora, spalva, forma, kompozicija, kontrastas, erdvė, laikas ir kt. Ar vertinamos muziejuje atliktos užduotys, sprendžia mokytojas. Jis gali susirinkti pratybų lapus ir eilėraščio analizės pastraipą įvertinti kaupiamuoju balu.

MENO KŪRINYS KAIP ISTORIJOS ŠALTINIS
Integruojamos istorijos ir dailės temos

Skirta: 5–6 klasėms
Trukmė: 45–60 min.

Mokiniai supažindinami su meno ir istorijos ryšiais. Kalbama, kad menininkų kūriniai būna apie istoriją, įkvėpti istorijos arba juose matyti laikotarpio, kuriuo buvo sukurti, atspindžių, detalių. Tiek istoriniai įvykiai, tiek kasdienybės fragmentai istorijos tyrinėtojui gali suteikti svarbios ir įdomios medžiagos, tapti svarbiais praėjusio laiko liudininkais. Pateikiama pavyzdžių. Pamokoje dominuoja aktyvi veikla ieškant paveikslų pagal duotas užduotis, o juos radus atsakoma į samprotavimu paremtus klausimus. Mokiniai suskirstomi į grupeles ir gauna savarankiškas užduotis. Jos padeda ne tik susipažinti su MO paroda, bet ir pamatyti, kokius istorinius siužetus, kuriuos mokiniai jau mokėsi ar dar mokysis ateityje, galima rasti parodoje. Refleksijai ir apibendrinimui mokiniai susėda ratu, užduodami klausimai, į kuriuos jie savanoriškai gali atsakyti: ką šiandien naujo išmokau ar sužinojau; kokių klausimų iškilo žiūrint į parodos paveikslus ir atliekant užduotis; kaip mano, kodėl menininkai savo kūriniuose naudojasi istorija?

ISTORINIO LAIKOTARPIO PAŽINIMAS REMIANTIS VINCO KISARAUSKO PAVEIKSLAIS
Integruojamos istorijos ir dailės temos

Skirta: 9–12 klasėms
Trukmė: 60–90 min.

Vėlyvojo sovietmečio pažinimas aptariant V. Kisarausko paveikslus Išsigandęs miestas(1975) ir Krintantis sulaužytas žmogus(1965).  Mokiniai susipažįsta su istoriniu kontekstu (Lietuvos okupacija ir sovietizacija, atšilimoir sąstingio periodais), pristatoma meno ir menininkų situacija vėlyvuoju sovietmečiu.Supažindinama su sąvokomis: Dailininkų sąjunga, soc(realizmas), formalizmas, nonkonformizmas, tylusis modernizmas. Aptariamivaldžios reikalavimai menininkams (nuo siužetų iki raiškos priemonių). Pasitelkus dailininko V. Kisarausko biografiją ir autentiškus cituojamus dokumentus, kalbama apie tokių kūrinių galimybę sovietmečiu pakliūti į viešą parodą. Praktinėje dalyje mokiniai kviečiami dalyvauti imituotame posėdyje. Jame remdamiesi tuo, ką sužinojo, argumentuotai „sprendžia“, ar paklius paveikslas į parodą, ar ne. Apibendrinant pamokos pabaigoje klausiama: Kodėl mums svarbus, aktualus šis kūrinys? Aptariamos menininko kūrybos ir pasirinkimo laisvės galimybės vėlyvuoju sovietmečiu. Svarstoma, kodėl diktatūros sąlygomis valdžia siekia kontroliuoti menininkus?

SUAUGUSIŲJŲ EDUKACIJA

Patirk meną MO: vizualiniai atradimai su Aldona Vilutyte

Skirta: suaugusių grupėms
Trukmė: 60–90 min.
Grupės dydis: 15–20 žmonių
Datos: balandžio 10 d. 18:00 ir balandžio 27 d. 15:00.
Kaina: 15 EUR (muziejaus bilietas įskaičiuotas), MOdernistams – 8 EUR (muziejaus bilietas nemokamas)
Bilietai: internetu ir MO kasoje

Mąstymas dažnai traktuojamas kaip perėjimas nuo nežinomo prie žinomo, nuo nesuprantamo prie suprantamo. Svarbiausi mąstymo būdai – verbalinis, motorinis ir mąstymas vaizdais. Kviečiame tobulinti vaizdinį mąstymą ir atrasti meną MO muziejuje su aktore ir pedagoge Aldona Vilutyte. Užsiėmimai vyksta pasitelkiant pasaulio galerijose ir muziejuose populiarų ir daugelio pripažintą – vizualinio mąstymo strategijos metodą. Programos autoriai – menotyrininkas, muziejaus edukologas Philipas Yenawine ir psichologė Abigail Housen. Dėmesys šiuose užsiėmimuose skiriamas keliems specialiai atrinktiems „Gyvūnas – žmogus – robotas“ parodos darbams, kurioje pristatomas žmogaus santykis su gyvūnais ir technologijomis.

Dialogu tarp lankytojų grupės ir vedėjos grįstas užsiėmimas padės sustiprinti žiūrovo pasitikėjimą gebėjimu intuityviai ir prasmingai suvokti meno kūrinius, ugdys pastabumo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, įžvalgų formulavimo įgūdžius. Taip ugdomas mąstymas, kuomet daiktų ar reiškinių ryšiai randami pertvarkant mintyse turimus vaizdinius, kelia įsiklausymo į įvairius požiūrius, diskutavimo ir savo nuomonės pagrindimo iššūkius, tai pat motyvuoja pažvelgti į paveikslus savo – ne tik ekspertų akimis. Ši edukacija padės suprasti, jog norint pažinti meną ir jį atrasti nebūtina tapti profesionalu, tai gali tapti įdomia ir prasminga pramoga, kuri leidžia ištrūkti iš kasdienybės ir į meną pažvelgti per asmeninę prizmę.

Aktorė ir pedagogė Aldona Vilutytė,  sujungia kelias kūrybines erdves – teatrą, literatūrą ir vaizduojamuosius menus. Aldonos patirtys meno bei kūrybos srityse yra įvairiapusiškos ir tarpdisciplininės: ji –  aktorė, sukūrusi daugiau nei 70 vaidmenų įvairiuose Lietuvos teatruose, scenos kalbos ir balso lavinimo dėstytoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus universitete, taip pat veda viešojo kalbėjimo paskaitas bei seminarus. A. Vilutytė – menininkų terpėje susiformavusi asmenybė, jos tėvai – grafikai Nijolė Vilutienė ir Mikalojus Vilutis. Nuo pat vaikystės Vilutytę lydėjo kitoks, nestandartinis žvilgsnis į daugelį dalykų.  Užsiėmimo vedėja, remdamasi savo, kaip menininkės, ne vieną dešimtmetį kaupta patirtimi, kuria ypatingą, skirtingų meno šakų sinergija grįstą, užsiėmimo atmosferą.

Edukacijos esmė – ne tik skatinti susidomėjimą menu, tačiau panaudojant jį ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą, bendravimo įgūdžius bei vaizdinio raštingumo gebėjimus – ką galime pamatyti meno kūriniuose ir kaip žodžiais perteikti tai, ką matome.

 

MOKYTOJO PASAS

MOkytojo pasas – tai muziejaus sakomas „labas“ mokykloms ir kvietimas bendradarbiauti.

Muziejus kviečia mokyklas registruotis, o užsiregistravusioms mokykloms skirs po 2 MOkytojo pasus, kuriuos naudoti galės visa mokyklos bendruomenė. MOkytojo pasas suteikia galimybę nemokamai aplankyti parodą tik vaikų grupę lydintiems asmenims. Vaikams yra taikoma muziejaus vaiko bilieto arba edukacijos užsiėmimo kaina. 

Apie pagamintą ir atsiimti paruoštą MOkytojo pasą jus informuosime el. paštu. MOkytojo pasą atsiimti galėsite muziejaus kasoje.

REGISTRUOKITĖS

MOkytojo pasas taip pat suteikiamas darželių bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir pedagogams. 

SVARBI INFORMACIJA

Mokinių edukacijos dienos: pirmadieniai, trečiadieniai, ketvirtadieniai.

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Edukacijos koordinatorės kontaktai: el. paštas rima@mo.lt., telefonas 8 692 83600

 

 

REGISTRACIJA

Norint dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, prašome užpildyti REGISTRACIJOS ANKETĄ.

Edukacinio užsiėmimo kaina: 7 EUR. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Sutinku